top of page

โรคไต รู้ไว รักษาได้ 

"โรคไต" เป็นโรคใกล้ตัว และพบได้มากขึ้นในปัจจุบัน ปัจจัยที่พบได้บ่อยคือ ผู้ป่วยไม่ได้ตรวจและรับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งหากเราพบในระยะแรกๆ สามารถรักษาได้ และป้องกันการเกิดไตวายเรื้อรังในอนาคต 

  จุดมุ่งหมายของเราคือต้องการป้องกันรักษาโรค ไม่เพียงเฉพาะโรคไตเท่านั้น โรคอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ไตวายเรื้อรัง ดังนั้น การรักษาต้องครอบคลุม เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

IMG-1250_edited.jpg
IMG-242.jpg

ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน  แผนจีน แผนตะวันตก รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

 วิทยาการทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าแพทย์แผนปัจจุบัน แผนตะวันออก (แผนจีน)  หรือแผนตะวันตก ความรู้ต่างๆเหล่านี้มีจุดประสงค์ในการรักษาให้ได้เกิดผลที่ดีที่สุด ซึ่งบางครั้งการรักษาต้องมีการผสมผสานกันทุก  รูปแบบ แพทย์ และคนไข้จะวางแผนการรักษาร่วมกันเสมอ เสมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

bottom of page